sanal kumar, bahis, şans, talih oyunları ceza davaları

– (1) Hâkimin reddi, mensup olduğu mahkemeye verilecek dilekçeyle veyabu hususta zabıt kâtibine bir tutanak düzenlenmesi için başvurulması suretiyle  yapılır. MADDE 18.- (1) Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece mahkemelerinde duruşmadasorgusundan, bölge adliye mahkemelerinde incelemenin başlamasından ve duruşmalıişlerde inceleme raporunun okunmasından önce bildirir. – (1) Yabancı ülkede işlenen ve kanun hükümleri uyarınca Türkiye’desoruşturulması ve kovuşturulması gereken suçlarda yetki, 13 üncü maddeninbirinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenir. (3) Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa, ilk usulişleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. (3) İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devamolunur.

  • Kanunîtemsilci de şüpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından karar verilir.Ancak, bu hâlde elde edilen deliller davanın ileri aşamalarında şüpheli veyasanık olmayan kanunî temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz.
  • Kamu kurum ve kuruluşları proje süresini geçmemek şartıyla, ortak projeye arsa tahsisinde bulunabilir.
  • CMK m.171/2’ye göre, “Uzlaştırma ve önödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, Cumhuriyet savcısı, üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine karar verebilir.

Muhatabında parasal bir azalmaya yol açsa da bu cezanın idari para cezası olduğunu söylemek kolay değildir. Çünkü, aylık kesim cezası ile memurun yine kurum içindeki statüsü zarar görmektedir. Cezanın konusu, muhatabın mülkiyetinde bulunan parasal varlığı değildir. Kurumdan alacağı paranın bir kısmının verilmemesidir. Oysa idari para cezasında, muhatabın mevcut parasal varlığından tahsilat yapılmaktadır. Ancak burada; kurumdan henüz kendi mülkiyetine geçmeyen paradan mahrum kalınıyor. Bu sebeple para cezası değil, disiplin cezası özellikleri daha ağır basmaktadır. İnfazın hükümlünün istemi üzerine ertelenmesi müessesesi, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 17. Maddeye göre; kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, cumhuriyet başsavcılığınca her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki yıl süre ile ertelenebilir. Erteleme, hükümlünün güvence göstermesine veya uygun görülecek başka bir koşula da bağlanabilir. Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler ile disiplin veya tazyik hapsine mahkum olanlar, infaz ertelemesinden faydalanamazlar.

(2) Bu kararlara karşı kanun yoluna başvurabilmesi için Cumhuriyetsavcısı için öngörülen sürenin geçmesiyle katılan da başvuru hakkını kaybeder. (2) Tarihi belirlenmiş olan duruşma ve yargılama usulüne ilişkin diğerişlemler vaktin darlığından dolayı katılan kimse çağrılamayacak veya kendisinehaber verilemeyecek olsa bile belirli gününde yapılır. (4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlerin dışında başka bir kararveya hükmün verilmesi hâlinde bunun nedenleri gerekçede gösterilir. (3) Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde istem üzerine sanığa eksavunmasını hazırlaması için süre verilir. (9) Derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde durma, düşme veya cezaverilmesine yer olmadığı kararı verilemez.

Böylece, görev münasebetlerinin bütünüyle yapıcı olması amaçlanmıştır[189]. Kötü muamele, küçük düşürücü veya aşağılayıcı niteliğe ulaşmayan fiillerdir[190]. “Arkadaşları arasında söz veya fiilleri ile hoşnutsuzluk yaratanlar 1 aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılırlar” (477 SK m.57). Maddesi, nöbet görevlerinin ak­satılmadan yürütülmesi gibi bir amaçla kabul olunmuştur[151]. Nöbetçi, nöbet hizmetinin yapılması için görevlendirilen şahıstır. İçHizK bakımından rütbe ve statüsü ne olursa olsun nöbet hizmeti ifa eden herkes nöbetçidir. İçHizK’nun 76/1 maddesine göre, nöbet; askerlikte müşterek hizmetlerin yapılmasını ve devamını sağlamak için, bu hizmetlerin belli bir sıra ve süre ile asker kişiler tarafından yapılmasıdır. Nöbetin, nöbet talimatlarına uygun tutulması gerekmektedir. Suçun oluşması için hakaret edilenin ast konumundaki asker kişi olması gerekir. Aynı rütbede ve kıdemde bulunan asker kişiler arasında hakaret durumunda, 477 SK’nun 55. Suçun faili üst ve amir konumunda bulunan asker kişilerdir. Suçun maddi unsuru ise; asta nezaret görevini ihmal etmek veya astın suçlarını haber vermemektir.

– (1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî tıp, diğeripatoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen ikihekim tarafından yapılır. Müdafi veya vekil tarafından getirilen hekim deotopside hazır bulunabilir\. En yeni ve popüler oyunları ilk sen deneyimle. paribahis\. Zorunluluk bulunduğunda otopsi işlemi bir hekimtarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir. (3) Bu muayene, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve bir hekimgörevlendirilerek yapılır. – (1) Engelleyici sebepler olmadıkça ölü muayenesinden veya otopsidenönce ölünün kimliği her suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara gösterilerekbelirlenir ve elde edilmiş bir şüpheli veya sanık varsa, teşhis edilmek üzereölü ona da gösterilebilir. (5) Şüpheli veya sanık tutuklu ise, hâkim veya mahkeme tarafından ancakzorunlu sayılan hâllerde keşifte hazır bulundurulmasına karar verilebilir.